ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTHFUL YOU

Inhoudsopgave

Artikel 1: Toepassingsgebied

Artikel 2: Overeenkomsten

Artikel 3: Inschrijving mindfulness en meditatie

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden mindfulness en meditatie

Artikel 5: Annuleren en annuleringskosten mindfulness en meditatie

Artikel 6: Afgelasten activiteiten en afspraken mindfulness en meditatie

Artikel 7: Abonnementen, cadeaubonnen en rittenkaarten

Artikel 8: Op maat gemaakte programma’s

Artikel 9: Aansprakelijkheid Healthful You

Artikel 10: Klachten

Artikel 11: Copyright en rechten

Artikel 12: Voedingsadvies en begeleiding Herbalife

Artikel 13: Mindfulness Meditatie CD

Artikel 14: Slotbepaling


Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, retraites en meditatieavonden die verzorgd worden door Healthful You.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die door Healthful You dan wel Mark Verloop geproduceerd zijn als oefen-, cadeau-, les- of overig materiaal.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die door Healthful You dan wel Mark Verloop geleverd worden in het kader van Herbalife.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Healthful You partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.5 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door Healthful You uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 2: Overeenkomsten

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Healthful You pas bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Healthful You.

2.2 De verplichtingen van Healthful You gaan nooit verder dan door Healthful You schriftelijk is bevestigd.

2.3 Healthful You behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Healthful You verlangd kan worden. In dergelijke gevallen deelt Healthful You de annulering schriftelijk mede aan deelnemer, afnemer dan wel opdrachtgever. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

2.4 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door deelnemer, afnemer dan wel opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor de rekening van de deelnemer, afnemer dan wel opdrachtgever.


Artikel 3: Inschrijving mindfulness en meditatie

3.1 Deelnemers zijn ingeschreven voor een activiteit van Healthful You zodra zij voldoen aan alle genoemde punten in artikel 3 van de algemene voorwaarden.

3.2 De deelnemer heeft zich via de website van Healthful You aangemeld door het aanmeldformulier volledig en correct in te vullen óf de deelnemer heeft per e-mail eenduidig te kennen gegeven zich aan te melden voor het desbetreffende activiteit.

3.3 De deelnemer heeft het lesgeld betaald óf heeft met Healthful You een betalingsregeling getroffen. Hiermee gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.

3.4 De deelnemer heeft alle door Healthful You gevraagde gegevens en informatie naar waarheid aangeleverd.

3.5 Indien er een intakegesprek vereist is voorafgaand aan een training, is de inschrijving afhankelijk van de uitslag van dit intakegesprek. Healthful You is vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten een deelnemer niet toe te laten tot een training of activiteit.


Artikel 4: Betalingsvoorwaarden mindfulness en meditatie

4.1 Na het aanmelden voor een activiteit ontvangt de deelnemer een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen (10 werkdagen) betaald te zijn. Daarbij dient het lesgeld voor aanvang van het activiteit op de rekening van Healthful You te staan, tenzij er een betalingsregeling getroffen is tussen de deelnemer en Healthful You.

4.2 Indien de deelnemer de factuur binnen de gestelde termijn voldoet, zullen er geen administratiekosten aan verbonden zijn.

4.3 Bij een te late betaling zal de deelnemer een betalingsherinnering krijgen. De eerste herinnering is gratis, vanaf de tweede herinnering zal per herinnering € 25,- aan administratiekosten doorberekend worden aan de deelnemer.

4.4 Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor het incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht.

4.5 Bij een te late betaling kan de deelnemer geen rechten ontlenen aan zijn of haar inschrijving. Healthful You heeft het recht een ander, in plaats van de deelnemer, mee te laten doen aan het desbetreffende activiteit. De deelnemer maakt dan automatisch gebruik van de annuleringsregeling.


Artikel 5: Annuleren en annuleringskosten mindfulness en meditatie

5.1 Een deelnemer kan deelname aan een training, workshop of retraite alleen schriftelijk of per e-mail annuleren. De datum van ontvangst van de brief of e-mail is bindend in de annuleringsregeling.

5.2 Een deelnemer heeft 14 dagen (10 werkdagen) bedenktijd vanaf het moment dat de deelnemer officieel is aangemeld voor een activiteit (zie artikel 3). Neemt de deelnemer tijdens de bedenktijd deel aan het desbetreffende activiteit, dan zullen de gemaakte kosten in rekening gebracht worden bij de deelnemer, die deze dient te voldoen.

5.3 Bij annulering na de 14 dagen bedenktijd en meer dan 3 weken voor aanvang van het activiteit is de deelnemer 50% van het lesgeld verschuldigd.

5.4 Bij annulering na de 14 dagen bedenktijd en minder dan 3 weken voor aanvang van het activiteit is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd, ook als dit bedrag nog niet of niet geheel is voldaan.

5.5 Annuleringen bij meditatieavonden. Een aanmelding kan kosteloos worden geannuleerd of verzet worden naar een andere datum tot 7 uur voor aanvang. Annuleringen die korter dan 7 uur van tevoren worden gedaan, worden volledig in rekening gebracht. Het niet opdagen voor een aangemelde meditatieavond zal ook volledig in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

5.6 Het annuleren van een individuele afspraak dan wel intakegesprek is tot 24 uur van tevoren kosteloos. Binnen 24 uur voor de afspraak wordt het volledige bedrag dan wel administratiekosten in rekening gebracht.

5.7 Bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.

5.8 Indien restitutie van toepassing is, vindt dit plaats door binnen 14 dagen na dagtekening van de creditfactuur het te crediteren bedrag op de tegenrekening van de deelnemer over te maken.

5.9 Het verzetten van deelname aan een activiteit of afspraak naar een andere datum geldt als annuleren. Verzetten is alleen mogelijk na instemming van Healthful You.


Artikel 6: Afgelasten activiteiten en afspraken mindfulness en meditatie

6.1 Healthful You heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen, activiteiten of individuele afspraken te verzetten en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training of activiteit te annuleren.

6.2 Bij het niet doorgang vinden van een activiteit vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk één week voor aanvang van het activiteit op de hoogte gebracht. Er zal in deze gevallen restitutie van de betaling plaatsvinden. Healthful You vergoedt maximaal het reeds betaalde bedrag voor de geannuleerde training of activiteit.

6.3 Bij het afgelasten van een meditatieavond geldt dat er geen ritten worden afgeboekt, of dat het reeds betaalde bedrag blijft staan, en de deelnemer een andere meditatieavond kan volgen.


Artikel 7: Abonnementen, cadeaubonnen en rittenkaarten

7.1 Alle vormen van abonnementen, cadeaubonnen of rittenkaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

7.2 Na verloop van de geldigheidstermijn vervallen de tegoeden. Aangeschafte abonnementen, cadeaubonnen of rittenkaarten kunnen onder geen beding worden ingeleverd om lesgeld terug te vorderen.

7.3 Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg tussen deelnemer en Healthful You het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden.

7.4 De ritten van een abonnement of rittenkaart die door een vakantiestop van Healthful You niet gebruikt kunnen worden, blijven bewaard. Na de vakantiestop kunnen de opgespaarde ritten ingezet worden.


Artikel 8: Op maat gemaakte programma’s

8.1 Indien een instelling, bedrijf, stichting of vereniging, of andere groep mensen een verzoek doet voor bijvoorbeeld een training of workshop voor de eigen groep/instelling, wordt een offerte gemaakt. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van het programma te geven, worden de algemene voorwaarden aanvaard.

8.2 Alle genoemde algemene voorwaarden gelden ook voor deze opdrachten.

8.3 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd.

8.4 Wijzigingen of meerwerk zullen door Healthful You in principe slechts dan worden verricht, indien door betrokken partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

8.5 Extra werkzaamheden zullen door afnemer dan wel opdrachtgever vergoed worden volgens de tarieven van Healthful You. Daarmee aanvaardend dat door de wijzigingen van de werkzaamheden het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

8.6 Indien naar het oordeel van Healthful You een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens de afnemer dan wel opdrachtgever te voldoen, is Healthful You bevoegd die wijziging naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

8.7 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren of de afname van - of betaling voor de diensten dan wel producten te weigeren.

8.8 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Healthful You opgeschort. In dat geval is Healthful You verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Healthful You zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Healthful You kan worden gevergd.


Artikel 9: Aansprakelijkheid Healthful You

9.1 Het deelnemen aan activiteiten van Healthful You is geheel voor eigen risico. Wanneer een deelnemer twijfelt over zijn of haar gezondheid, wordt geadviseerd om een huisarts te raadplegen. Daarnaast wordt Healthful You van de klacht dan wel klachten op de hoogte gebracht. Deelnemers blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

9.2 Healthful You neemt bij alle activiteiten die onder de naam van Healthful You verzorgd worden een inspanningsverplichting op zich en zal het activiteit naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

9.3 Healthful You zal bij het uitvoeren van het activiteit zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de deelnemer dan wel afnemer, mits dit naar oordeel van Healthful You bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeengekomen afspraken.

9.4 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeengekomen afspraken dit vereist, heeft Healthful You het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

9.5 Healthful You aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan een van de activiteiten van Healthful You, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Healthful You. De eventuele aansprakelijkheid van Healthful You is per gebeurtenis beperkt tot maximaal het door de deelnemer dan wel afnemer voor het activiteit verschuldigde bedrag. Een reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Healthful You is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte dan wel gevolgschade.

9.6 Healthful You is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van een deelnemer.

9.7 Schade die door een deelnemer onopzettelijk dan wel opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Healthful You dient vergoed te worden.


Artikel 10: Klachten

10.1 Mark Verloop is als eigenaar, mindfulnesstrainer en voedingscoach verbonden aan Healthful You. Hij zal zijn uiterste best doen om zijn vak volgens de regels van goed vakmanschap uit te voeren en de activiteiten van Healthful You naar tevredenheid van deelnemers te laten verlopen. Indien u als deelnemer, afnemer of opdrachtgever toch een klacht heeft over Healthful You, kunt u contact opnemen met Mark Verloop. Uw klacht zal uiterst serieus genomen worden en samen wordt er gekeken naar een passende oplossing voor de klacht.


Artikel 11: Copyright en rechten

11.1 Alle teksten, afbeeldingen, video’s, audiobestanden, les- en overig materiaal die op de website van Healthful You te vinden zijn, via andere media door Healthful You dan wel Mark Verloop verstrekt worden of die tijdens activiteiten van Healthful You uitgedeeld worden, zijn eigendom van Healthful You dan wel Mark Verloop, tenzij anders vermeld is.  

11.2 Bij publicatie is de gebruiker altijd verplicht om de naam ‘Mark Verloop’ of ‘Healthful You’ inclusief de website ‘www.healthfulyou.nl’ te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Daarbij mag niet de indruk gewekt worden dat de maker, Mark Verloop dan wel Healthful You, instemt met het werk of het gebruik van het werk.

11.3 Als het oorspronkelijke werk van Mark Verloop dan wel Healthful You geremixt of veranderd is of dat er op het werk is voortgebouwd, moet het veranderde materiaal verspreid worden onder dezelfde licentie en voorwaarden als het originele werk, namelijk ‘Creative-Commons licentie Naamsvermelding – Gelijk Delen – Niet Commercieel 3.0 Nederlands’.

11.4 De Mindfulness Meditatie CD, of onderdelen hiervan, mag niet vermenigvuldigd worden of verstrekt worden aan derden zonder toestemming van Mark Verloop dan wel Healthful You.


Artikel 12: Voedingsadvies en begeleiding Herbalife

12.1 Healthful You dan wel Mark Verloop is niet verantwoordelijk voor de staat waarin de producten van Herbalife verkeren, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de producten. Deze verantwoordelijkheid ligt bij Herbalife zelf.

12.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Healthful You verstrekte informatie.

12.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor de resultaten die hij of zij boekt en Healthful You dan wel Mark Verloop kan daarvoor niet aansprakelijk gehouden worden.

12.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid. Healthful You dan wel Mark Verloop kan daarvoor niet aansprakelijk gehouden worden. Indien de klant twijfelt over zijn of haar gezondheid is hij of zij verplicht dit aan Healthful You te melden. Healthful You adviseert om bij twijfel altijd een huisarts te raadplegen.

12.5 Healthful You zal zich inspannen de klant een advies en begeleiding op maat te bieden en er zorg voor te dragen dat de klant de daarbij benodigde producten binnen een redelijke termijn geleverd krijgt.

12.6 Na een bestelling geplaatst te hebben, krijgt de klant een factuur toegestuurd. Na betaling van de factuur zal Healthful You de bestelling doorvoeren. De klant kan de bestelde producten na bericht van Healthful You komen ophalen of via pakketzending toe laten sturen.

12.7 Het eventueel retour zenden van producten gaat volgens de daarvoor door Herbalife opgestelde regels.


Artikel 13: Mindfulness Meditatie CD

13.1 Het ontwerp van de cd en de cover van de Mindfulness Meditatie CD zijn eigendom van Mark Verloop en mogen niet gekopieerd worden, verstrekt worden aan derden of gebruikt worden voor andere doeleinden zonder toestemming van Mark Verloop dan wel Healthful You.

13.2 Het stemgeluid op de Mindfulness Meditatie CD is van Mark Verloop en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

13.3 Het gebruik van de Mindfulness Meditatie CD is geheel op eigen risico. Mark Verloop dan wel Healthful You kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (negatieve) gevolgen van het gebruik. De gebruiker wordt geadviseerd op een gepaste plaats, tijdstip en verstandige wijze van de Mindfulness Meditatie CD gebruik te maken.

13.4 De Mindfulness Meditatie CD is handgemaakt en er is geen garantie dat iedere CD exact hetzelfde is of hetzelfde is zoals de afbeeldingen in reclame-uitingen.

13.5 Ieder exemplaar wordt voor verzending dan wel verkoop gecheckt op onjuistheden. Eventuele schade die veroorzaakt wordt tijdens het verzenden, vanaf het moment dat het niet meer in bezit is van Healthful You, kan niet verhaald worden op Healthful You dan wel Mark Verloop. Uiteraard zal in overleg tussen afnemer en Healthful You gekeken worden naar een gepaste oplossing bij eventuele onjuistheden.

13.6 Na het bestellen en het voldoen van de factuur heeft de afnemer 14 dagen (10 werkdagen) bedenktijd, uitgezonderd bestellingen met audiobestanden. Deze kunnen niet geannuleerd worden.

13.7 Een bestelling kan alleen retour worden gezonden indien de cd’s verzegeld zijn. Een bestelling met audiobestanden kan niet retour gestuurd of worden. De kosten voor het retour zenden zijn voor de rekening van de afnemer. Het te crediteren bedrag zal binnen 14 dagen na retour zenden gestort worden op de rekening van de afnemer.


Artikel 14: Slotbepaling

14.1 Healthful You is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

14.2 Ingeval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

14.3 Deelnemer, afnemer dan wel opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Healthful You.

Mark Verloop | Healthful You | Rotterdam | Mindfulness voor Twintigers